طرفداران واقعی مایکل اردن و ایجاد نقش صورت وی،روی موی سر

http://dl.bia2mobile.com/clip/910106/model%20moo(B2m.ir).jpg