عکس العمل مشتری های یک رستوران  هنگام غذا خوردن، وقتی که قاشق به کاسه چسبیده و جدا نمی شود

http://dl.bia2mobile.com/clip/901223/d-m-ahan%20roba(B2m.ir).jpg