محاسن استفاده از موتور به جای مینی بوس:

  1. سرعت در حمل و نقل
  2. صرفه جویی در مصرف سوخت
  3. عدم نیاز به کولر
  4. عبور و مرور بدون دردسر در طرح ترافیک
  5. همدلی و ارتباط نزدیکتر اعضای خانواده!