یک ترم دانش اموز یا دانش جو چه طوری میگذرد...طنز

شروع ترم




یک هفته بعد از شروع ترم







دو هفته بعد از شروع ترم





قبل از میان ترم





در طول امتحان میان ترم





بعد از امتحان میان ترم






قبل از امتحان
پایان ترم





اطلاع از برنامه پایان ترم









7 روز قبل از پایان ترم







6 روز قبل از پایان ترم







5 روز قبل از پایان ترم







4 روز قبل از پایان ترم







2 روز قبل از پایان ترم







1 روز قبل از پایان ترم





شب قبل از امتحان







1 ساعت قبل از امتحان





در طول امتحان






هنگام خروج از
سالن امتحان




/ 1 نظر / 8 بازدید